Integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling enligt lag

Stallmästaregårdens Båtsällskap, orgnr: 802003-1988, adress: Box 23214, 104 35 Stockholm (nedan kallad klubben) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet.

Klubben behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till information som vi nu tillhandahåller dig. Du som medlem behöver inte göra något. Men vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom hur klubben i enlighet med reglerna kommer att hantera dina personuppgifter.

Klubben har till ändamål att som en ideell förening i enlighet med sina stadgar verka på uppdrag av sina medlemmar genom:

 • Att främja båtlivet lokalt.
 • Att verka för ett gott kamrat och sjömanskap.
 • Att verka för ett gott uppträdande på sjön och i naturen.
 • Att genom verka för ökad säkerhet till sjöss samt ökad kunskap i hantering av båt.
 • Att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet.

Personuppgiftsansvarig

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hos klubben. Du kan alltid komma i kontakt med klubben genom att kontakta oss på gdpr@stallis.se.

Medlemskapet i klubben är frivilligt och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Men om du ska vara medlem i klubben måste klubben hantera vissa av dina personuppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer och uppgifter om din båt (längd, bredd, motor med mera). Detta då behandlingen är nödvändig för fullgörande av medlemsvillkoren och på grund av att klubben har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Eventuell behandlingen av personuppgifter som är att anse som känsliga, till exempel personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, görs bara efter nödvändighet och med stöd av lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att ha en god registervård, att sköta medlemsadministration, att skicka ut medlemsnyheter och annonsering av aktiviteter. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att klubben ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet.

Detta gäller också administrationen av nycklar till klubbområdet och dess byggnader. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i klubbens IT-system. Det är också nödvändigt att registrera personuppgifter för att hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, deltagaravgifter och båtplatsavgifter mm).

Vidare finns listor med båtägarnas personuppgifter i klubbstugan för att ägarna ska kunna kontaktas i händelse av incidenter. Listor kommer också att finnas anslagna på hamnplan inför och under torr- och sjösättningar för att få en fungerande organisation.

Listor med personuppgifter för organisation av arbets- och nattvakter finns också i klubbstugan.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som klubben samarbetar med. Detta för nödvändig behandling för klubbens räkning. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för deras distribution. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Namn och adressuppgifter (post- och e-postadress) överförs till Svenska Båtunionen för användning i distribution av tidningen Båtliv.

Personuppgifter delas med Svenska Båtunionen i systemet Bas-K. Detta då registrering av, ändring av och borttag av medlem sker i det systemet. Där sker också registrering för fakturering och medlemsreskontra.

Personuppgifterna för fakturering skickas från Svenska Båtunionens system Bas-K till tredje part Billecta som sköter faktureringen. Dom har koppling mot bank och genom det har dom kontroll på betalningar från medlemmar och vilka eventuella påminnelser dom behöver skicka ut. Personuppgifter hanteras sedan i Fort Knox bokföringssystem.

Namn och postadress överförs till Ekopost när medlemsinformation skickas postalt.

Som medlem i klubben kan dina kontaktuppgifter delas med externa partners, t ex andra båtorganisationer och leverantörer, när det är relevant för ditt uppdrag.

Personuppgifter överförs till Storstadens Lås HB som sköter administrationen av nycklar och nyckelsystem.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Klubben har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom klubbens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i klubbenAvtal – Medlemskap och stadgar
FöreningsadministrationAvtal – Medlemskap och stadgar
Deltagande i klubbens utbildningarAvtal
Sammanställning av statistik och
uppföljning
Intresseavvägning och allmänt intresse
Kontakt med klubbenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och
sociala medier
Intresseavvägning, allmänt intresse och
ibland samtycke
Kontakt med associerade organisationerIntresseavvägning
Kontakt med leverantörerIntresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Klubben behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Huvudregeln är att senast ett år efter det att ditt medlemskap upphört raderas dina personuppgifter. Klubben kommer därefter bara att fortsätta lagra dom om det följer av en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i klubben har flera rättigheter som du bör känna till.

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Bland annat den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. Detta beskrivs i denna integritetspolicy.

Information ska lämnas av klubben både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att
 • uppgifterna behandlas 
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en
 • intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina
 • intressen
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till korrigering

Klubben måste korrigera felaktiga uppgifter på begäran av dig.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få sina uppgifter flyttade. Uppgifterna ska då göras tillgängliga i en fil i digitalt format.

Rätt att få ut sina uppgifter som behandlats

Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på all behandling av dina personuppgifter.

Rätt att begränsa direktmarknadsföring

Du har rätt att begränsa vilka personuppgifter som behandlas av företag med syfte till riktad, personifierad marknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Du har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, mer information om det hittar du på www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter skriver du till gdpr@stallis.se och berättar vad du vill veta så blir du kontaktad.