Miljöpolicy

Som medlem i SBS har du ställt dig bakom vår stadga med sitt syfte samt våra ordningsföreskrifter. Därmed har du ett stort ansvar för förvaltningen av den miljö där vi verkar som förening. Här kan du läsa den aktuella miljöpolicyn i sin helhet.

Vårt hamnområde ligger inom nationalstadsparken och vi arrenderar mark och vattenområdet av Stockholms Stad.

Rapport markundersökning på uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholm stad från 2017-12-20 finns att ladda ner här.

Vårat ansvar

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båt/klubbliv.
 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • Sprida information om klubbens miljöpolicy för att nå bästa förankring hos samtliga medlemmar.
 • Fortlöpande uppdatera och anpassa SBS miljöregler till samhällets krav och förväntningar.

För att bättre förstå klubbens åtgärder så går det bra att studera,

 • Miljöbalken i lagboken
 • Kemikalieinspektionens föreskrifter
 • Stockholm Stads föreskrifter för båtklubbar

Miljöstation

För att förenkla för dig med nyckel till hamnområdet så finns det en miljöstation samt några gröna större sopcontainrar inom området. Sortera enligt följande:

 • Båtbatterier – Miljöstationen
 • Mindre batterier – Miljöstationen
 • Olja, diesel – Miljöstationen
 • Glykol – Miljöstationen
 • Lösningsmedel – Miljöstationen
 • Färgburkar med rester – Miljöstationen
 • Tomma färgburkar – Grovavfallscontainer
 • Absorbenter för slagvatten – Miljöstationen
 • Filter – Miljöstationen
 • Färgavskrap – Miljöstationen
 • Hushållsavfall – Hushållscontainer
 • Latrin – Töms på speciella mottagningsstationer
 • Elmaterial/maskiner – Tar du själv till återvinningsstation, eller när det finns – säck för ändamålet
 • Pantburkar/flaskor – Pantar du själv

Du har ett extra ansvar för området kring din uppläggningsplats samt vattenområdet/stranden vid din båtplats.

Koppla gärna en dammsugare till slipmaskinen.

Tänk på din egen hälsa genom att bära rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle.